Nieuwsarchief

Derk Jan Bult

Ministerie neemt regie woningbouw

Ministerie neemt regie woningbouw
23 november 2017
De jaarlijkse rapportage Staat van de Woningmarkt is onlangs door minister Ollongren naar de Tweede Kamer gestuurd. De minister erkent in de begeleidende brief de noodzaak voor het versnellen van de woningbouw en de verduurzaming van de woningvoorraad.

IStock
De betaalbaarheid van de huursector krijgt in de brief weinig aandacht. Terwijl de huurprijzen onder het vorige kabinet fors zijn gestegen en veel huurders tegen te hoge huurprijzen aanlopen.
Versnellen woningbouw
Om de woningbouw te versnellen, neemt het Rijk de komende jaren een regisserende rol, schrijft Ollongren aan de Tweede Kamer. Ze wil met stedelijke regio’s ambitieuze afspraken maken over het versnellen van nieuwbouw. Ook de transformatie van gebouwen naar woningen kan daar een rol in spelen.
Landelijk overleg
De minister wil ook een landelijk overleg met koepelorganisaties over de woningmarkt. De Woonbond werkt hier graag aan mee. De grote problemen met de betaalbaarheid van huurwoningen en het aanpakken van de woningnood staan daarbij voor ons centraal. Het aanpakken van de hoge woonlasten van huurders is nu nog een blinde vlek in het beleid.
‘Middenhuur’
Het regeerakkoord geeft prioriteit aan de zogenoemde ‘middenhuur’. Dit zijn woningen die qua prijs aan het begin van de vrije sector liggen. In de brief aan de Tweede Kamer geeft de minister aan hier met lokale overheden afspraken over te gaan maken. Een recent onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving onderstreept nog eens dat veel middeninkomens helemaal geen huren in de vrije sector kunnen betalen. Ook de minister lijkt hier oog voor te hebben. ‘Wat deze groepen middeninkomens kunnen besteden aan wonen varieert aanzienlijk’, schrijft ze aan de Kamer. ‘Dit onderstreept de noodzaak van een gevarieerd aanbod aan woningen, passend bij ieders financiële mogelijkheden.’
De Woonbond vindt het verstandig om maatregelen te nemen om huurprijzen in de vrije sector aan banden te leggen, maar ziet dat veel middeninkomens in de sociale sector thuis horen.
Verduurzaming
Er moet veel gebeuren om de doelstellingen uit het klimaatakkoord te halen, beaamt Ollongren. Er moeten jaarlijks 200.000 woningen worden verduurzaamd en 30.000 tot 50.000 woningen ‘aardgasvrij’ worden gemaakt. Nieuwbouw moet aan het eind van de kabinetsperiode in de regel niet meer met aardgas worden verwarmd.

 

Bron: Woonbond.nl

Huurders de dupe van regelingen multinationals

Huurders de dupe van regelingen multinationals

20 oktober 2017

Een nieuwe belastingmaatregel uit het regeerakkoord gaat corporaties en hun huurders flink wat kosten. Het gaat om een bedrag dat kan oplopen tot zo’n 400 miljoen euro.

Informateur Zalm biedt het regeerakkoord aan de Tweede Kamer aan.

Het kabinet Rutte III wil meer internationale bedrijven naar Nederland lokken door de vennootschapsbelasting te verlagen. Dat betekent dat er minder geld naar de schatkist vloeit. Dit verlies aan belastinginkomsten compenseert het kabinet door de verliesrekening te versoberen en door de mogelijkheid tot renteaftrek te beperken. Dit zijn maatregelen die woningcorporaties flink in de portemonnee treffen.

Regel bedoeld voor multinationals

Vooral de beperking van de renteaftrek hakt er volgens corporatiekoepel Aedes hard in. De aftrekbeperking is weer bedoeld om belastingontwijking door internationale bedrijven tegen te gaan. Maar daar vallen woningcorporaties uiteraard niet onder. ´Het kan niet de bedoeling zijn huurders en woningzoekenden te duperen met een maatregel die bedoeld is voor internationale bedrijven,´ reageert Woonbonddirecteur Ronald Paping. ´We roepen de coalitie op hier opnieuw naar te kijken. Deze extra belasting leidt ertoe dat corporaties minder ruimte hebben om de huren te verlagen en de woningnood aan te pakken.´

Opnieuw verkapte belasting huurders

De Woonbond vindt het onbestaanbaar dat huurders opnieuw indirect worden belast voor het wonen in een sociale huurwoning. De afgelopen jaren hebben huurders door de verhuurderheffing bovenmatig veel bijgedragen aan het oplossen van de crisis. In plaats van het afschaffen van deze huurdersbelasting van 1,7 miljard per jaar, zouden huurders nu nog meer aan de schatkist bijdragen. De Woonbond wil snel duidelijkheid over de situatie.

Vonnis rechtszaak Gluurverhoging aangehouden

Vonnis rechtszaak Gluurverhoging aangehouden

4 oktober 2017

Het vonnis in de rechtszaak van de Woonbond tegen de Nederlandse staat en verhuurderskoepels over de inkomensafhankelijke huurverhoging of ‘Gluurverhoging’ is aangehouden tot 15 november.

Rechtbank Den Haag
Paleis van justitie in Den Haag

De uitspraak werd vandaag verwacht, maar de rechtbank heeft laten weten dat het 15 november gaat worden.

Rechtszaak Gluurverhoging

De Woonbond eist in de rechtszaak een einde aan het verstrekken van inkomensgegevens aan verhuurders door de Belastingdienst en wil de inkomensafhankelijke huurverhogingen terugdraaien. Het gaat naar schatting om een bedrag van 365 miljoen euro. Door het verstrekken van inkomensgegevens schendt de Belastingdienst de privacy van huurders. Begin 2016 oordeelde de Raad van State al dat de Belastingdienst deze inkomensverklaringen nooit had mogen verstrekken. Lees meer over de rechtszaak in ons webdossier ‘Rechtszaak Gluurverhoging‘.

Meldingen

De Woonbond is vanwege de privacyschending van huurders altijd tegen de Gluurverhoging geweest. Maar ook zorgen de extra hoge huurverhogingen ervoor dat bescheiden middeninkomens tegen forse huurprijzen aanlopen. Geldt dat ook voor u? Meld het op ons Meldpunt Huuralarm. Deze meldingen helpen ons in het duidelijk maken van de problemen waar huurders tegenaan lopen.

Collectieve zaak

De Woonbond stuurt aan op een collectieve regeling voor alle gedupeerde huurders. Huurders hoeven zich hier niet voor aan te melden. Huurders die de rechtszaak willen steunen, kunnen uiteraard wel lid worden. Als lid steunt u de Woonbond in zijn werk als belangenbehartiger voor hurend Nederland.

BRON: Woonbond

Regeerakkoord pakt slecht uit voor huurders en woningzoekenden

Regeerakkoord pakt slecht uit voor huurders en woningzoekenden

10 oktober 2017

Vandaag heeft het kabinet Rutte III haar plannen voor de komende jaren gepresenteerd. De Woonbond is ontevreden over de plannen voor de huursector.

Informateur Zalm biedt het regeerakkoord aan de Tweede kamer aan.

‘In plaats van de hoognodige huurverlaging zorgt dit regeerakkoord ervoor dat de koopkracht van veel huurders achteruit gaat’, reageert Woonbonddirecteur Ronald Paping op het regeerakkoord. ‘Door deze maatregelen wordt de betaalbaarheid van het huren slechter en holt de beschikbaarheid van betaalbare huurwoningen verder achteruit. Bovendien wordt veel te weinig gedaan aan verduurzaming en het aanpakken van de woningnood.’

Verhuurderheffing

Zo blijft de heffing die verhuurders betalen over hun sociale woningvoorraad (de verhuurderheffing) in stand. Door het vorige kabinet was de heffing ingevoerd als een tijdelijke crisismaatregel. Paping: ‘Nu al gaat twee maanden huur direct naar de schatkist.  Daar gaat het nieuwe kabinet dus mee door.’

Huurtoeslag

Er wordt ook bezuinigd op de huurtoeslag. De basishuur die huurtoeslagontvangers zelf moeten betalen gaat jaarlijks sneller stijgen. Een bezuiniging op de huurtoeslag van 138 miljoen euro, dat scheelt huurtoeslagontvangers bijna 100 euro per jaar. De Woonbond is wel positief over het afschaffen van de harde inkomensgrens voor de huurtoeslag. Huurders die 1 euro boven de inkomensgrens verdienen, hebben in het huidige systeem helemaal geen recht meer op huurtoeslag. Dat zorgt ervoor dat deze huurders bij een stijgend inkomen er financieel op achteruit gaan of opeens ontvangen huurtoeslag moeten terugbetalen.

Beschikbaarheid

De wachttijden voor sociale huurwoningen zijn ellenlang. Helaas ontbreekt het dit kabinet aan ambitie om de woningnood aan te pakken. ‘In het regeerakkoord wordt deze verantwoordelijkheid makkelijk over de schutting gegooid naar gemeenten. Die lossen het maar op.’ Wel wil de coalitie in gesprek met gemeenten meer vrije sector huur bewerkstelligen, ook door verkoop en liberalisatie van sociale huurwoningen. Paping  ‘Het tekort aan betaalbare huurwoningen loopt zo dus alleen maar op.’ Ook doet het kabinet niets aan huurbescherming in de vrije sector, waar de huurprijzen erg hoog zijn.

Verduurzaming

Op het gebied van verduurzaming zijn de voorstellen in het regeerakkoord ook teleurstellend. Er komt een korting op de verhuurderheffing van 100 miljoen euro voor investeringen in energiebesparing. Paping: ‘Dat is een schijntje gezien de enorme opgave die er ligt. Deze korting komt neer op 40 euro per woning.’

BRON: Woonbond

 

Kabinetsplannen met de huurtoeslag

Kabinetsplannen met de huurtoeslag

13 oktober 2017

De plannen van het kabinet Rutte III met de huurtoeslag pakken voor veel huurtoeslagontvangers slecht uit. Zij gaan een groter deel van huur zelf betalen.

Eurobiljet in puzzelstukjes

Dat komt omdat het deel van de huur dat huurders met recht op huurtoeslag geheel zelf betalen sneller omhoog gaat. Dit heet de ‘basishuur’.

Hoe werkt het?

De hoogte van de basishuur is afhankelijk van het inkomen. De basishuur gaat elk jaar iets omhoog. Nu stijgt de basishuur elk jaar óf met de gemiddelde huurverhoging óf met het percentage waarmee de bijstandsuitkeringen worden verhoogd. Het laagste van deze twee percentages gold, waardoor de stijging van de basishuur werd beperkt. Het Kabinet Rutte III wil dat de basishuur elk jaar meestijgt met de gemiddelde huurverhoging. Hierdoor stijgt de basishuur dus harder.

Om hoeveel geld gaat het?

Met deze maatregel wil het kabinet 138 miljoen euro bezuinigen. Dat komt uiteindelijk neer op jaarlijks 92,- euro per huurtoeslagontvanger. Een grote groep mensen gaat er dus op achteruit. De Woonbond is tegen deze bezuiniging omdat veel huurtoeslagontvangers nu al amper rond kunnen komen.

Wat gebeurt er met de inkomensgrens?

Er staat ook een verbetering van de huurtoeslag in de plannen. Op dit moment kent de huurtoeslagregeling een harde inkomensgrens. Die ligt rond de €22.000 voor alleenstaanden en rond de €30.000 voor meerpersoonshuishoudens.  Verdient een huurder één euro meer? Dan vervalt het recht op huurtoeslag volledig. Deze huurders gaan er financieel dus hard op achteruit. Daar wil het kabinet iets aan doen. De harde inkomensgrens gaat vervallen, in plaats daarvan gaat de hoogte van de huurtoeslag geleidelijk aflopen bij een hoger inkomen. Hiermee wordt voorkomen dat huurders die een klein beetje meer zijn gaan verdienen opeens een groot bedrag aan huurtoeslag moeten terugbetalen. De Woonbond pleit al lang voor deze maatregel.

BRON: WOONBOND

Inkomensafhankelijke huurverhoging zorgt nauwelijks voor meer doorstroming

Inkomensafhankelijke huurverhoging zorgt nauwelijks voor meer doorstroming

29 augustus 2017

In 2013 werd de inkomensafhankelijke huurverhoging ingevoerd met het doel huurders met een middeninkomen de sociale huursector uit te bewegen. Uit een onderzoek van de ING blijkt vandaag dat de extra huurverhogingen amper voor meer doorstroming zorgen.

Eurohuisjes en stapel euromunten

Ruim 80% van de huurders met een hoger inkomen (boven de €40.349) geeft aan dat de huurverhogingen van de laatste jaren geen invloed hebben gehad op hun verhuisgedrag. Dit aandeel is bij sociale huurders met een lager inkomen bijna gelijk.

Minder te besteden

Huurders hebben door invoering van de inkomensafhankelijke huurverhoging wel flink minder te besteden. Ruim 40% van de sociale huurders moet bezuinigen door de huurverhogingen van afgelopen jaren. Sparen is voor veel huurders niet mogelijk omdat zij hun volledige inkomen nodig hebben om rond te komen. De helft van de huurders komt dan ook niet aan sparen toe.

Stop met wegpesten huurders

Woonbonddirecteur Ronald Paping: ‘Het is krom dat de overheid probeert huurders met een bescheiden middeninkomen weg te pesten uit de sociale sector met enorme huurverhogingen, terwijl deze huurders vaak al forse huurprijzen betalen en nergens anders terechtkunnen.’

Rechtszaak Gluurverhoging

Er loopt nog een rechtszaak van de Woonbond tegen de Staat en verhuurderskoepels over de inkomensafhankelijke huurverhoging of ‘Gluurverhoging’. Om deze huurverhogingen te kunnen innen geeft de Belastingdienst op grote schaal inkomensgegevens door aan verhuurders en schendt daarmee de privacy van huurders. In oktober wordt de uitspraak verwacht.

Bron: Woonbond

Veel meer betaalbare woningen nodig voor starters

Veel meer betaalbare woningen nodig voor starters

12 september 2017

Er moeten veel meer betaalbare huurwoningen worden gebouwd, om de woningnood onder starters te lenigen. Dit bepleit de Woonbond morgen in een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer.

wachtenden in de rij

 

De woningnood heeft de afgelopen jaren weer een stevige comeback gemaakt, mede omdat er door de verhuurderheffing veel te weinig is gebouwd en veel huurwoningen zijn verkocht of geliberaliseerd. Het aantal sociale huurwoningen van woningcorporaties en particuliere verhuurders samen is met zo’n 200.000 afgenomen in de periode 2009-2015. Vooral starters zijn hiervan de dupe.

Huren rijzen de pan uit

Veel jongeren kunnen geen betaalbare huurwoning of koopwoning krijgen. Zowel de huren als de koopprijzen rijzen de pan uit. Van de huurders jonger dan 25 jaar betaalde in 2015 22% meer dan 35% van het inkomen aan huur. Voor hen die deze hoofdprijs niet kunnen of willen betalen resteert krakkemikkige kamerbewoning, gedwongen samenwonen of tijdelijke en flexibele woonruimte.

Zwakke rechtspositie of hoge ‘middenhuren’

De alternatieven die starters kiezen, leiden vaak tot een zwakkere rechtspositie. Zij tekenen noodgedwongen tijdelijke huurcontracten, waardoor zij na een aantal jaar opnieuw in een situatie komen waarbij zij wel een woning nodig hebben, maar niet kunnen krijgen. De laatste tijd wordt een flinke inspanning gedaan om voor starters met een middeninkomen woningen in het ‘middensegment’ te bouwen, vooral in steden als Amsterdam en Utrecht waar de woningnood het grootst is. Maar een huur van 750 tot 950 euro leidt voor starters al snel tot huurquotes van 50% of meer.

Bouwproductie naar 100.000

De Woonbond zal er in het rondetafelgesprek op aandringen dat er de komende tijd jaarlijks zo’n 100.000 woningen worden gebouwd, waarvan een groot aantal sociale huurwoningen. Met de huidige stand van de vergunningsaanvragen is dat zonder extra impuls echter onmogelijk. De overheid kan door aangepaste regelgeving de bouwproductie in de sociale huursector stimuleren en de toegang van starters met een laag inkomen tot de woningmarkt verbeteren. Daarvoor is het noodzakelijk om de verhuurderheffing af te schaffen of om te zetten in een investeringsfonds.

Toegangseisen versoepelen

Verder moeten de toegangseisen voor middeninkomens in de sociale huursector worden versoepeld, zodat ook starters met een inkomen tussen 38.000 en 43.000 euro de kans krijgen op een betaalbaar huurhuis.

Bron: Woonbond

Vrije huursector wordt steeds duurder

Vrije huursector wordt steeds duurder

18 september 2017

De huurprijzen in de vrije sector blijven stijgen. Daardoor neemt het aantal ‘dure scheefwoners’ in deze sector verder toe.

Huurstijging

 

Dat blijkt uit recente cijfers (externe link)van belangenbehartiger Vastgoedmanagement Nederland (VGM NL) en de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Gemiddeld betaalden ‘nieuwe’ huurders in de eerste helft van 2017 6,9 procent per m² meer dan vorig jaar.

Friesland uitzondering

Er zijn grote verschillen per regio. Amsterdam heeft de hoogste huur: € 18 per m², gevolgd door Utrecht, dat een sterke prijsstijging kende tot € 12 per m². Ook in andere delen van het land stegen de huurprijzen, met als enige uitzondering Friesland, waar de huren met 0,7 procent daalden. Hier ligt de huurprijs onder € 8 per m².

Steeds meer scheefwoners

Eric Verwey, voorzitter van VGM NL, maakt zich zorgen over het groeiend aantal ‘scheefwoners’ op de huurmarkt. ‘De huidige vrije markt kent een snel groeiende groep bewoners die noodgedwongen in een te dure, en voor hun gezinssituatie vaak te kleine, huurwoning zitten. Ook dit zijn scheefwoners. Ze kunnen geen kant op en worden elke maand weer geconfronteerd met forse woonlasten.’ Dit geldt voor circa 18 procent van de huurders. Zij zijn 36 tot 40 procent van hun netto maandinkomen kwijt aan huurlasten.

Grotere rol woningcorporaties

De krapte op de huurmarkt leidt tot hogere prijzen. Er zal dus flink bijgebouwd moeten worden. Daarnaast vinden NVM en VGM NL dat er minder regels moeten zijn voor de particuliere huursector, om het investeren voor particuliere beleggers aantrekkelijker te maken. Vorige week pleitte Marnix Norder, directeur van corporatiekoepel Aedes, juist voor een grotere rol voor woningcorporaties in het ‘middenhuur’ segment. Door de inkomensgrenzen te verhogen kunnen corporaties ook woningen van € 700 tot € 900 gaan aanbieden. Door het puntenstelsel uit te breiden tot deze sector wordt gegarandeerd dat de woningen ook echt ‘middelduur’ blijven, denkt Norder.

Middelduur is te duur

De Woonbond vindt de term ‘middeldure huur’ ongeschikt voor huren tussen de € 700 en € 900. Uit eigen onderzoek naar de inkomens van de in dit verband vaak genoemde verpleegster, agent en onderwijzer blijkt dat zij tot wel 53 procent van hun inkomen aan huur kwijt zijn als zij in de ‘middeldure huursector’ gaan huren. Woonbonddirecteur Ronald Paping: ‘Middeldure huur is wat ons betreft gewoon te dure huur.’

Bron: Woonbond

Middengroepen in de knel door huurbeleid

Middengroepen in de knel door huurbeleid

6 juli 2017

Middeninkomens dreigen door uitsluiting van de sociale huursector tussen wal en schip te vallen, blijkt uit een gisteren verschenen rapport van de Wetenschappelijke Raad Regeringsbeleid (WRR). De Woonbond maakt zich al langer zorgen over middeninkomens die de huurprijzen in de vrije sector vaak niet kunnen betalen, en niet terecht kunnen in de sociale huursector.

Twee Amsterdamse appartementen met bordje ´te huur`

Zo concludeert het WRR: ‘Ook in de volkshuisvesting wordt veel gesproken van residualisering: woningcorporaties mogen alleen goedkope huurwoningen aanbieden voor lagere inkomensgroepen en niet voor huishoudens met midden- of hogere inkomens. Vooral middengroepen dreigen door zulk beleid tussen wal en schip te vallen: ze krijgen minder bescherming van de verzorgingsstaat, maar zijn ook minder in staat zichzelf te redden, zoals het hogere segment.’

Hoge huurverhogingen middeninkomens

Woonbonddirecteur Ronald Paping: ‘Daar komt bij dat huurders met een bescheiden middeninkomen die wel in een sociale huurwoningen wonen, met hogere huurverhogingen worden geconfronteerd.’ Vanaf 2013 konden deze groepen een hogere huurverhoging krijgen. Dat begon al bij een bruto jaarinkomen van €33.600,-. De afgelopen jaren kon een huurder door de inkomensafhankelijke huurverhoging enorme huurverhogingen voor de kiezen krijgen, oplopend tot zo’n 30% over de afgelopen vijf jaar.

Haags huurbeleid

‘De problemen van de middeninkomens op de huurmarkt zijn een gevolg van bewust Haagse huurbeleid,’ stelt Paping. ‘Middengroepen vallen niet zomaar tussen wal en schip, dit is het gevolg van bewuste politieke keuzes.’

Toegenomen woonlasten

Voor alle inkomensgroepen geldt dat het groeiende aandeel van de vaste lasten alleen het gevolg is van de toegenomen woonlasten tussen 2012 en 2015, blijkt uit het WRR-rapport. Dat wil zeggen de werkelijke huur van woningen en de huurwaarde van koopwoningen. Het aandeel van de overige vaste lasten daalde licht tussen 2012 en 2015 bij alle inkomensgroepen.

Bron: Woonbond

Anderhalve maand huur direct naar de schatkist

Anderhalve maand huur direct naar de schatkist
15 mei 2017
De eerste anderhalve maand huur die sociale huurders gemiddeld betalen gaat direct naar de schatkist, dat blijkt uit berekeningen van de Woonbond.

Huurders bieden de Tweede Kamer een oproep tegen de huurdersbelasting (verhuurderheffing) aan.
Sociale verhuurders betalen een heffing (de verhuurderheffing) over de waarde van hun sociale huurwoningen. Doordat dat percentage jaarlijks stijgt, en de waarde van de woningen ook, wordt dat bedrag elk jaar hoger. Om dat te betalen, kunnen verhuurders vanaf 2013 jaarlijks een hogere huurverhoging doorvoeren. Zo zijn het de huurders die deze heffing betalen.
Verkapte belasting sociale huurders
Gemiddeld is de verhuurderheffing in 2017 een bedrag van  €752,- per sociale huurwoning. Dat betekent met een gemiddelde sociale huurprijs van €525,- dat de eerste anderhalve maand van de huur die sociale huurders betalen direct naar de schatkist gaat. De Woonbond ziet de heffing dan ook als een verkapte belasting voor sociale huurders. 
Huren moeten tien procent omlaag
De Woonbond vindt dat een nieuw kabinet een einde moet maken aan de verhuurderheffing. Dan is er bij verhuurders ruimte om de huren tien procent te verlagen én te investeren in nieuwbouw en energiebesparing.  Huurverlaging is hard nodig omdat steeds meer sociale huurders financieel in de knel zitten. Een half miljoen hurende huishoudens heeft inmiddels een te hoge huur voor hun inkomen. Terwijl  bij huurders het besteedbaar inkomen de afgelopen jaren daalde, is de huurprijs juist fors gestegen.

bron: Woonbond