Nieuwsarchief

Derk Jan Bult

Overlijden bestuurslid HVL

Met grote verslagenheid bereikte ons het bericht dat ons bestuurslid Wim van Hoorn in de nacht van afgelopen zondag op maandag ten gevolge van een hersenbloeding is overleden.  Het bestuur wenst zijn vrouw, kinderen,familie en vrienden sterkte in deze moeilijke periode

Einde Huurdersvereniging Lingewaarden

Lienden 3 oktober 2019
Geachte leden van de HVL
Zoals intussen al wel bij de meeste bekend zal zijn gaat er per januari 2020 eea veranderenbij de HVL. Door het samengaan van de woonstichting SWB, en de Tielse SCW, gaan ook de huurdersverenigingen samen werken.
Dit heeft als gevolg dat beide huurdersverenigingen, die van Lienden en van Tiel per 20 januari 2020 worden opgeheven, en dat er een andere stichting in het leven wordt geroepen. Deze stichting zal gaan heten: “Woonstichting de Vooruitgang”
Het verschil van een vereniging en de stichting is dat er voor de stichting geen contributie meer wordt betaald.
De voorzitter, de Heer Bult. tel. 06 36488960 wordt/blijft voorzitter van de nieuw op te richten stichting. Voor al uw vragen kunt u altijd bij hem terecht. Ook bij de penningmeester, de Heer Willem van Kuilenburg tel.06 20631670 kunt u terecht voorvragen.
Wij, als bestuur van de op te heffen HVL, danken al de leden voor het vertrouwen in ons gesteld in de jaren van lidmaatschap, en hopen dat alles goed  met u zal blijven gaan in de toekomst.
Het bestuur van de HVL
Secretaris, G. van den Berg

Intentie tot fusie SWB en SCW

Geachte leden/huurders van de SWB, en de huurdersvereniging Lingewaarden+ I.v.m. de fusie tussen de SWB en de SCW gaat er eea veranderen in de situatie van de huurdersvereniging HVL. De SWB en de SCW hebben intussen al een intentieovereenkomst getekend om te komen tot deze fusie op 1 januari 2020. Conform artikel 19, lid 1 van de statuten, nodigen wij u uit voor een speciaal belegde vergadering op 27 mei 2019 Om het samengaan van de huurdersvereniging (HVL) uit Lienden, en het huurdersplatvorm (HP) uit Tiel op een goede manier te laten verlopen, is goede samenwerking nodig. Ook is de keuze al gemaakt om als stichting samen verder te gaan. Hier is echter nadrukkelijk toestemming voor nodig van de leden van de HVL. De vergadering heeft dan ook maar een agendapunt, dat is te komen tot volledige opheffing van de Huurdersvereniging Lingewaarden. Conform artikel 19, lid 2 van de statuten, zullen de onderhavige stukken ter inzage worden gelegd in het tuinhuis Blommeland in Lienden. Wilt u de stukken inzien kunt u bellen met: Voorzitter: de heer D.J. Bult tel. 06 36488960 of Visevoorzitter: de heer G. van den Berg 06 54 373956 U wordt van harte uitgenodigd deze vergadering bij te wonen Plaats: Blommeland Lienden. Tijd : 19.30 uur

Brede oproep tegen versobering huurtoeslag

Brede oproep tegen versobering huurtoeslag

22 mei 2018

Komende donderdag debatteert de Tweede Kamer over de wetswijziging die ervoor zorgt dat huurtoeslagontvangers een hogere huur gaan betalen. Een brede coalitie aan maatschappelijke organisaties roept de Tweede Kamer op hiervan af te zien.

Envelop Belastingdienst Toeslagen

Aedes, Federatie Opvang, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, GGZ Nederland, RIBW Nederland en de Woonbond vragen de Kamer niet in te stemmen met deze bezuiniging op de huurtoeslag.

Eigen bijdrage omhoog

Het kabinet wil dat de eigen bijdrage (het deel van de huur dat huurtoeslagontvangers volledig zelf betalen) sneller stijgt de komende jaren. Dit gebeurt door de zogenaamde ‘KAN-bepaling’ af te schaffen. Deze KAN-bepaling zorgt ervoor dat de eigen bijdrage elk jaar stijgt met óf de gemiddelde huurverhoging óf de ontwikkeling van de bijstand. De laagste van deze stijgingen geldt ook voor de stijging van de eigen bijdrage. Het kabinet wil dat eigen  bijdrage of ‘normhuur’ nu altijd mee gaat stijgen met de gemiddelde huurverhoging. Huurtoeslagontvangers gaan er hierdoor op achteruit. De bescherming tegen hoge huurstijgingen voor lage inkomens neemt af door de eigen bijdrage mee te laten stijgen met de stijging van de huren.

Afschaffen harde inkomensgrens

Een tweede wijziging, kan wél op bijval rekenen van de maatschappelijke organisaties; het laten vervallen van de harde inkomensgrenzen voor de huurtoeslag. Nu is het zo dat huurders die een euro boven de voor hen geldende inkomenseis verdienen, het recht op huurtoeslag verliezen. Dat betekent een harde inkomensdaling. Door de huurtoeslag bij een stijgend inkomen geleidelijk af te laten lopen, wordt dit voorkomen.

Huurders blijven achter bij kopers

Huurders blijven achter bij kopers

29 mei 2018

Huurders hebben na aftrek van woonlasten vaak een stuk minder geld te besteden dan kopers met een vergelijkbaar inkomen.

Huisje van eurobiljetten

Dat verschil loopt onder het huidige kabinetsbeleid alleen maar op, blijkt uit onderzoek van het NIBUD in opdracht van de Woonbond. Kopers gaan er in de huidige regeerperiode in koopkracht veel meer op vooruit dan huurders.

Lager besteedbaar inkomen

‘Het besteedbaar inkomen ligt bij huurders vaak lager. Dat scheelt soms een paar tientjes, maar dat loopt op tot een paar honderd euro per maand,’ reageert Woonbonddirecteur Ronald Paping op de cijfers. Het NIBUD heeft verschillende type huishoudens huurders en kopers tegen elkaar afgezet. Huurders die geen huurtoeslag ontvangen staan er in bijna alle vergelijkingen slechter voor dan kopers. Een ouder hurend stel met een bescheiden middeninkomen heeft maandelijks maar liefst € 266,- minder te besteden dan kopers in de dezelfde categorie.

Koopkracht woningeigenaren stijgt harder

Paping: ’De huren moeten omlaag zodat het gat tussen huurders en kopers niet groeit. Bij het huidige beleid, met huren die boven inflatie stijgen, zien we juist dat huurders nog verder afzakken.’ In bijna alle categorieën is de koopkrachtontwikkeling na betalen van woonlasten bij kopers positiever dan bij huurders. ‘Vaak verschilt het enkele tientjes per maand, maar het loopt op tot € 84,- per maand.’ Gemiddeld genomen gaan kopers er in 2021 € 107,- op vooruit, en huurders € 55,-.

Sociale huurder ruim 30% inkomen kwijt aan wonen

Dat huurders een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan wonen blijkt ook uit ook de vandaag verschenen Lokale Monitor Wonen van Woonbond, Aedes, VNG en de G40. Wie een sociale huurwoning heeft, met een maandlast tot € 710,-, betaalt vaak een derde van het inkomen aan huur. Huurders in de vrije sector (boven € 710,-) besteden zelfs ruim 42% van hun besteedbaar inkomen aan woonlasten.

Huurverlaging

De Woonbond pleit al enige tijd voor huurverlaging. Een huurverlaging van 10% zou er juist aan bijdragen dat het gat tussen huurders en kopers in koopkrachtontwikkeling kleiner wordt.

Kamer wil noodstop op extreme huurprijzen vrije sector

Kamer wil noodstop op extreme huurprijzen vrije sector

30 mei 2018

Minister Ollongren moet op zoek naar mogelijkheden voor gemeenten  om huurprijzen in de vrije sector aan banden te leggen. De Tweede Kamer nam gisteren een motie met deze strekking aan.

Hoge huurprijs

De motie, ingediend door D66 en CDA, stelt dat gemeenten de mogelijkheid moeten krijgen om ‘de extreme huren in de middenhuursector een halt toe te roepen’.

Woekerprijzen

‘Het is een goede zaak dat er eindelijk een voorzichtige stap wordt gezet in het aanpakken van woekerprijzen in de vrije sector’, zegt beleidsmedewerker van de Woonbond Erik Maassen. ‘De prijzen zijn door schaarste enorm opgelopen, en huurders hebben nu geen enkele bescherming tegen die extreme prijzen.’

Betere consumentenbescherming nodig

De Woonbond zet zich al langer in voor meer bescherming voor huurders in de vrije sector. Naast een vorm van huurprijsbescherming, zouden deze huurders volgens de Woonbond met klachten over onderhoud en servicekosten ook bij de Huurcommissie terecht moeten kunnen. Nu is er voor huurders in de vrije sector geen laagdrempelige geschillencommissie, waardoor zij met een geschil gelijk naar de rechter moeten.

Belastingdienst moet schade Gluurverhoging vergoeden

Belastingdienst moet schade Gluurverhoging vergoeden

31 mei 2018

De Belastingdienst moet een huurder een schadevergoeding betalen omdat er in de periode van 2013 tot en met april 2016 inkomensgegevens verstrekt zijn aan de verhuurder, terwijl hier geen wettelijke basis voor was. De Belastingdienst overtrad hiermee zijn geheimhoudingsplicht en de huurder heeft hier financiële schade door ondervonden. De verhuurder heeft op grond van deze gegevens een hogere huurverhoging doorgevoerd. De zaak werd gesteund door het juridisch fonds van de Woonbond.

Gluren

De Woonbond voerde eerder een collectieve rechtszaak tegen Belastingdienst en verhuurders over het verstrekken van de gegevens. De rechter oordeelde in die zaak dat de Woonbond niet ontvankelijk was. De individuele claim aan de Belastingdienst was nu wel succesvol.

Periode

De rechtbank oordeelt dat vanaf 2013 tot april 2016 geen gegevens verstrekt hadden mogen worden. Voormalig minister Blok voerde in april 2016 een wetswijziging door die het verstrekken van gegevens vanaf april 2016 naar oordeel van de rechter wel mogelijk maakte.

Modelbrief schadevergoeding

Heeft u in deze periode een inkomensafhankelijke huurverhoging betaald? Met deze modelbrief kunnen huurders die in de periode 2013 tot april 2016 een Gluurverhoging kregen, een schadevergoeding eisen bij de Belastingdienst. De Woonbond heeft ook een excelbestand gemaakt waarmee u uw schade kunt berekenen. Hiermee wordt rekening gehouden met het cumulatieve effect (het effect van een extra huurverhoging in 2013 op de jaren erna, bijvoorbeeld). Voor huurders die in 2013 een inkomensafhankelijke huurverhoging hebben gehad is het van belang de brief voor 1 juli te versturen, omdat hiermee ook de verjaring wordt gestuit. De verjaring van een dergelijke vordering is vijf jaar.

Privacy

De Woonbond is al sinds de invoering  tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging of ‘Gluurverhoging’. De privacy van huurders wordt met voeten getreden, om het mogelijk te maken bescheiden middeninkomens een forsere huurverhoging te geven, terwijl zij vaak geen huurprijzen boven de sociale huurgrens kunnen betalen en gewoon in de sociale sector thuis horen. Huurders konden in 2013 al vanaf een bruto jaarinkomen van € 33.600,- een inkomensafhankelijke huurverhoging krijgen.

De Woonbond is nog juridisch advies aan het inwinnen over eventuele vervolgstappen in de collectieve zaak.

Bron: Woonbond.nl

Sociale huur belangrijk thema bij verkiezingen 21 maart

Sociale huur belangrijk thema bij verkiezingen 21 maart

2 februari 2018

Het aanbod aan sociale huurwoningen moet prioriteit zijn voor een nieuw gemeentebestuur na de verkiezingen van 21 maart. Dat blijkt uit een onderzoek van ROm/Stadszaken.nl en USP Marketing Consultancy.

Van de 1022 respondenten gaf 28 procent aan het woningaanbod in de sociale huursector het belangrijkste thema te vinden. Daarmee scoort dit onderwerp hoger dan armoede (22 procent), thuiszorg (21 procent) en veiligheid op straat (19 procent).

Leegstand oplossen

Een ruime meerderheid van de respondenten zegt dat gemeenten actief moeten inzetten op het veranderen van de functie van kantoren en bedrijventerreinen (72 procent). Eveneens vindt 72 procent van de respondenten dat gemeenten actief beleid moeten voeren om leegstand op te lossen.

Verduurzamen

Een kleine meerderheid vindt dat gemeenten de komende vier jaar meer werk moeten maken van verduurzamen dan ze afgelopen vier jaar hebben gedaan. Hetzelfde geldt voor het nemen van maatregelen om overlast als gevolg van klimaatverandering tegen te gaan.

Lokale politici onbekend

Een ruime meerderheid zegt te zullen gaan stemmen, 40 procent op een landelijke partij en 20 procent op een lokale. De rest heeft nog geen keuze gemaakt. Veel mensen zijn niet zo bekend met de lokale politiek. Zo kent bijna 70 procent geen wethouders bij naam, en kan van de jongeren onder de 30 jaar 67 procent de naam van hun burgemeester niet noemen. Bij 65-plussers is dat 27 procent. Positief is dat 79 procent van de respondenten zegt dik tevreden te zijn met de leefkwaliteit in hun gemeente.

Bron: Woonbond

Opgroeien in schimmelhuis betekent levenslang ademnood

Opgroeien in schimmelhuis betekent levenslang ademnood

15 februari 2018

Al jaren kampen bewoners van het Gloriantplantsoen in Gouda met vocht en schimmel in hun woningen. Zij eisen actie van hun verhuurder om de problemen op te lossen.

Schimmel in sociale huurwoning Gouda
Schimmel in sociale huurwoning Gouda

Eind januari maakte hun woningcorporatie Mozaïek Wonen bekend onderzoek te laten doen naar de schimmelvorming. Daarmee lijkt er hoop te gloren voor de geplaagde bewoners.

Ventilatie verbeteren

Vorig jaar heeft een groep huurders van het plantsoen, met steun van de SP en huurdersvereniging Beter Wonen Gouda, de klachten in kaart gebracht. Ze lieten ir. Siem Goede van het Woonbond Kennis- en Adviescentrum onderzoek doen in verschillende woningen. Zijn conclusie: ‘In de woningen is op veel plaatsen schimmel aangetroffen. De vochtigheid in de bezochte woningen is veel te hoog. […] Wij bevelen aan om de ventilatie in de woningen te verbeteren door mechanische afzuiging aan te brengen en ventilatieroosters in de kozijnen of de gevels.’

Duizend euro per woning

Volgens Goede is verder onderzoek eigenlijk niet nodig: ‘De benodigde ingrepen zijn niet ingewikkeld, en ook niet kostbaar. Voor duizend euro per woning kan al veel worden opgelost. Ga gewoon aan de slag met het plaatsen van roosters en mechanische ventilatie.’

Schimmelwoningen aanpakken

De SP voert al langer strijd tegen schimmel in huurwoningen. In december diende de Tweede Kamerfractie van de partij nog een motie in om schimmelwoningen aan te pakken. Die haalde geen meerderheid omdat de regeringspartijen tegenstemden.

Neiging om te verhuizen

Vorig jaar hield Mozaïek Wonen een huurdersonderzoek waaruit bleek dat de bewoners van het Gloriantplantsoen zeer ontevreden zijn over hun woning en hun woonomgeving. De neiging om te verhuizen lag hier twee keer zo hoog als gemiddeld. De schimmel was hiervan een belangrijke oorzaak.

Hele leven problemen

Goede: ‘Het is ongelofelijk om te zien dat er zo laks wordt omgesprongen met dit probleem. Kinderen die opgroeien in huizen met schimmel houden hun hele leven problemen met de luchtwegen. Het deed me pijn om te zien hoe deze Goudse woningen erbij staan. Hoe eerder er ingegrepen wordt, hoe beter het is.’

Bron: Woonbond

Vrije sector onbetaalbaar voor gezinnen en stellen

Vrije sector onbetaalbaar voor gezinnen en stellen

14 februari 2018

Veel middeninkomens kunnen volgens NIBUD-normen helemaal geen huurprijzen boven de sociale huurgrens betalen. Dat blijkt uit onderzoek van Platform 31. Toch zit de sociale sector voor hen op slot omdat zij meer verdienen dan de inkomensgrens van € 36.165,-.

Betaalbaarheidsmeetlat

Het onderzoek van Platform 31 laat zien dat stellen pas met een bruto jaarinkomen van € 40.635,- een huurwoning boven de € 711,- kunnen opbrengen. Voor kleine gezinnen ligt deze grens op € 45.400,- en voor grote gezinnen op € 56.000,-.

Steeds meer middeninkomens in te dure woning

Er zijn zeker 122.800  huishoudens die door de inkomensgrens niet terecht kunnen in de sociale sector, terwijl ze daar wel thuis horen. Steeds vaker komen deze huishoudens in een duurdere huurwoning terecht. De onderzoekers keken naar de verhuizingen de afgelopen twee jaar. Bijna 60% van deze huishoudens verhuisde naar een huurwoning, 43% hiervan kwam terecht in een huurwoning met een huurprijs boven de € 711,- terwijl dat voor hen onbetaalbaar is.

Brede sociale huursector nodig

Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeerde onlangs ook dat veel middeninkomens geen huurprijzen boven de sociale huurgrens kunnen betalen. De Woonbond pleit dan ook voor een brede sociale huursector, waar ook middeninkomens in terecht kunnen. Daarnaast moeten de huurprijzen in de vrije sector aan banden worden gelegd.

Bron: Woonbond